+31(0)572 366840 Whatsapp info@ahcbv.com

Algemene voorwaarden

Artikel 1   Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen enerzijds de besloten vennootschap Animal Health Concepts B.V. (AHC), gevestigd te Heino, KvK-nummer 53350472, en anderzijds de koper.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan, kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 3. Indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, zijn deze voorwaarden ook op latere overeenkomsten onverkort van toepassing.
 4. Als enig beding uit deze voorwaarden nietig blijkt of in rechte wordt vernietigd, laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. AHC is dan gerechtigd dat beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benadert zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.
 5. Eventuele algemene voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing.
 6. In geval van vertaling of uitleg tussen verschillende taalversies van deze voorwaarden, geldt dat de Nederlandse tekst en uitleg naar Nederlands recht steeds leidend is en prevaleert.

Artikel 2   Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van AHC zijn vrijblijvend, zowel wat betreft de prijzen, de levertijd als de mogelijkheden tot levering van de aangeboden producten, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Aanbiedingen kunnen worden herroepen totdat er een overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Overeenkomsten komen niet eerder tot stand dan na schriftelijke aanvaarding door AHC dan wel zodra AHC is begonnen met de uitvoering van de door de koper geplaatste order.
 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen binden AHC slechts indien zij schriftelijk door AHC zijn bevestigd.

Artikel 3   Prijzen

 1. Alle door AHC gehanteerde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw, vervoerskosten, emballagekosten, in- en uitvoerheffingen en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. De aangeboden prijs geldt slechts voor de specifieke overeenkomst en de daarin opgenomen hoeveelheden.
 3. Iedere verkoop geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de prijs is gebaseerd op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals: inkoopprijzen, lonen, loonkosten, vreemde valuta verrekening en transportkosten.
 4. AHC heeft het recht de prijzen te verhogen met de vóór de dag van levering optredende verhogingen. Afwijkingen tot 10% van de prijs wordt als redelijk beschouwd.

 Artikel 4   Levering

 1. Levering van de producten vindt plaats Ex Works, tenzij schriftelijk een andere wijze van levering is overeengekomen.
 2. De levering en overgang van het risico (zoals verlies, diefstal en beschadiging) van de producten geschiedt naar de koper door ter beschikkingstelling van de producten van AHC aan de koper c.q. aan de eerste vervoerder vanaf de locatie (fabriek) van AHC, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. De koper is gehouden de producten af te nemen op de overeengekomen tijdstippen en plaats. In aanvulling op art. 75 van het Weens Koopverdrag geldt dat indien de koper niet op het afgesproken tijdstip of afgesproken plaats heeft afgenomen dan wel geen informatie of instructies verstrekt noodzakelijk voor de levering, dat de koper in verzuim is en de producten geacht worden te zijn afgeleverd. AHC kan dan besluiten om:
  • Producten (te laten) opslaan;
  • Producten te verkopen aan derden
  • Producten te vernietigen.
  • Zulks geheel voor rekening en risico van de koper en de eventuele hieruit voortvloeide schade, waaronder transport-, opslagkosten en gederfde winst, komen geheel voor rekening van de koper.
 4. Het is AHC toegestaan in gedeelten te leveren. In afwijking van art. 73 van het Weens Koopverdrag dient iedere aflevering als een separate overeenkomst te worden beschouwd en is AHC gerechtigd die levering separaat te factureren.
 5. De leveringstermijn is indicatief en schept geen fatale termijn. Ter zake van levertijden raakt AHC pas in verzuim nadat zij in gebreke is gesteld.
 6. In geval van vertraging van de levering doordat omstandigheden van welke aard dan ook wijzigen, wordt de levertermijn met de duur van de vertraging verlengd. AHC zal de koper tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering geeft de koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, noch om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5   Betaling

 1. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien een factuur niet binnen 14 dagen is voldaan, is de koper, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van AHC op koper direct en volledig opeisbaar.
 3. AHC kan vooruitbetaling of andere waarborgen verlangen.
 4. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden. Het is koper niet toegestaan betalingen op te schorten.
 5. De koper is bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand.
 6. Indien AHC door het verzuim van de koper genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsverzoek, voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 500,00.
 7. Betalingen van de koper strekken steeds eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschuldigde rente en tot slot op de hoofdsom en lopende rente, dit ongeacht de mededeling/ het betalingskenmerk dat de koper vermeldt bij de betaling.
 8. Indien koper tekortschiet in de nakoming van enige overeenkomst met AHC of indien er bij AHC anderszins gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is AHC bevoegd de levering van zaken uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de vorderingen en betaling van de te leveren zaken heeft verschaft. Koper is gehouden op eerste verzoek zekerheid te bieden.
 9. Nadat koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan en/of voldoende zekerheid heeft gesteld, staat AHC de leveringstermijn ter beschikking die, rekening houdende met alsdan in het bedrijf van AHC en/of van de toeleveranciers van AHC bestaande mogelijkheden, voor levering van de producten nodig is.
 10. Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, kan AHC te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met koper ontbinden. In dat geval is koper aansprakelijk voor de als gevolg daarvan door AHC geleden schade, waaronder winstderving, transportkosten en kosten van ingebrekestelling.

Artikel 6   Eigendomsvoorbehoud

 1. Levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van geleverde producten, ook de reeds betaalde, wordt voorbehouden totdat alle vorderingen uit hoofde van de overeenkomst(en) en daarmee samenhangende diensten, met inbegrip van rente en kosten, zijn voldaan. Tot dat tijdstip is de koper gehouden de door AHC geleverde producten gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van AHC te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.
 2. AHC is bevoegd om, indien de koper met betaling te laat is dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de koper niet of te laat zal betalen, haar eigendommen onder zich te nemen.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen. Bij overtreding van deze bepaling wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.
 4. AHC wordt toegang verleend tot de door haar geleverde producten op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,00 per dag zonder dat AHC de koper hiertoe in gebreke dient te stellen.
 5. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van het eigendomsrecht door AHC zijn voor rekening van de koper.
 6. Indien en voor zover het land van de bestemming van de producten verdergaande mogelijkheden biedt ten aanzien van het eigendomsvoorbehoud, dan gelden die verdergaande mogelijkheden.

Artikel 7   Controle en reclame

 1. De koper dient het geleverde direct na ontvangst op zichtbare gebreken te (doen laten) controleren. Onder zichtbaar wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend verstaan: de hoeveelheid, het verpakkingsmateriaal, de uiterlijke staat, de artikelcode en de etikettering. Reclames op grond van zichtbare gebreken vervallen indien de koper het gebrek niet binnen 5 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk onder nauwkeurige vermelding van de aard en grond van de klacht, voorzien van foto’s, aan AHC heeft gemeld.
 2. Alle andere eventuele gebreken dan omschreven onder 7.1 dienen binnen 10 dagen nadat de koper een gebrek heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk onder nauwkeurige vermelding van de aard en grond van de klacht, voorzien van foto’s, aan AHC te worden gemeld. Na deze termijn kan de koper geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie.
 3. De geleverde producten zijn deugdelijk als zij voldoen aan de specifieke wettelijke voorschriften geldend binnen de Europese Unie en geldend binnen Nederland.
 4. Geen klachten worden geaccepteerd ten aanzien van producten waarbij de houdbaarheidsdatum is verstreken.
 5. Indien er sprake is van een klacht ten aanzien van de kwaliteit van de producten, is koper op verzoek van AHC verplicht de producten in goede staat te houden en op de juiste wijze en conform Europese regelgeving op te slaan/te bewaren voor nader onderzoek. De koper moet AHC in de gelegenheid stellen om de klachten op hun gegrondheid te (doen laten) onderzoeken.
 6. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk 12 maanden na de leveringsdatum aanhangig te zijn gemaakt bij een ingevolge deze voorwaarden bevoegde rechter, tenzij rechten op grond van toepasselijke verdragen, wet- en regelgeving eerder zijn vervallen. Door het verstrijken van deze periode komt iedere vordering tot schadevergoeding te vervallen.
 7. Indien de klacht gegrond is, zal AHC te hare keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van het geleverde, hetzij de producten vervangen na terugzending van het oorspronkelijk geleverde. Immateriële schade en schade geleden door derden en/of andere schade anders dan directe vermogensschade wordt nimmer vergoed.

Artikel 8   Aansprakelijkheid

 1. AHC is niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade, behoudens en voor zover sprake is van opzet of grove schuld en/of bewuste roekeloosheid van de directie of bij de bedrijfsleiding behorende leidinggevenden van AHC.
 2. Onder schade wordt in ieder geval verstaan schade die het gevolg is van de gebeurtenis waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit (wanprestatie), ontbindingsschade, schade op grond van schending van een wettelijke verplichting en schade op grond van onrechtmatige daad.
 3. AHC is in geen geval aansprakelijk voor zuivere vermogensschade, letselschade, overlijden, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, afbreuk van goodwill of vergelijkbare verliezen hoe dan ook ontstaan, arbeidskosten, schade door bedrijfsstagnatie, reparatiekosten, transportkosten, rentekosten en boetes, geleden door de koper, diens ondergeschikten en bij of door de koper tewerkgestelde personen, ongeacht hoe deze schade is genaamd (direct, indirect, gevolgschade).
 4. Iedere aansprakelijkheid van AHC vervalt indien de koper haar verplichtingen en de klachttermijnen zoals vermeld in artikel 7 (Controle en reclame) niet is nagekomen.
 5. AHC is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door gebruik en/of toepassing van de producten in strijd met de voorschriften van AHC. De koper wordt geacht met deze voorschriften bekend te zijn.
 6. De cumulatieve aansprakelijkheid, gebaseerd op welke rechtsgrond(en) dan ook, wordt in zijn totaliteit uitdrukkelijk beperkt tot het naar keuze van AHC:
  • Vervangen het van het product, waar de klacht betrekking op heeft;
  • Tot het bedrag dat door de verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico van AHC. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot de factuurwaarde van het product waarop de schade is vastgesteld c.q. waarop de schade betrekking heeft. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van AHC is uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. AHC is gerechtigd de schade door een door haar aan te wijzen onafhankelijke deskundige te laten beoordelen. Aan AHC dient dan ook alle medewerking te worden verleend bij een eventueel onderzoek naar de aard, omvang en oorzaak van de schade, een en ander op straffe van verval van het recht op schadevergoeding.
 8. De termijn waarbinnen AHC tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken, is in alle gevallen en op straffe van verval van recht beperkt tot een termijn van 1 maand nadat het schade brengende feit zich heeft voorgedaan. Alle vorderingen tot schadevergoeding verjaren door verloop van 12 maanden na de aanvang van de dag van aansprakelijkstelling, indien zij niet binnen deze termijn in rechte aanhangig worden gemaakt, tenzij rechten op grond van toepasselijke verdragen, wet- en regelgeving eerder zijn vervallen.
 9. Koper vrijwaart AHC voor (alle gevolgen van) aansprakelijkheid van derden met betrekking tot door AHC aan de koper geleverde producten. Claims van derden worden door AHC derhalve niet geaccepteerd.
 10. Voor zover AHC derden heeft ingeschakeld, sluit zij de aansprakelijkheid op grond van art. 6:76 BW uitdrukkelijk uit.
 11. AHC is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste toepassing van de geleverde producten door koper c.q. door derden.

Artikel 9   Overmacht

 1. Overmacht in de zin van dit artikel wordt gelijkgesteld aan overmacht ex art. 6:75 BW. Van overmacht aan de zijde van AHC is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien AHC na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (burger)oorlog, oorlogsschade, oorlogsgevaar, oproer, blokkade, boycot, natuurrampen, een epidemie, een pandemie, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transport, molest, brand, wateroverlast, overstroming, aswolk(en), werkstaking en bedrijfsbezetting (beide zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, storing van internet, datanetwerk of telecommunicatiefaciliteiten, wanprestatie van toeleveranciers, ziekte onder personeel en/of afwezigheid van voor de levering cruciale medewerkers, apparatuur of faciliteiten, (cyber)criminaliteit en (cyber)vandalisme, alles zowel in het bedrijf van AHC als bij derden, zoals toeleveranciers, van wie AHC de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer. Deze opsomming is niet allesomvattend.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van AHC opgeschort. Indien door overmacht de levering meer dan 3 maanden wordt vertraagd, zijn zowel AHC als de koper bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 3. Indien AHC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is AHC gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 Emballage

 1. Meermalen bruikbare emballage wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen, indien zulks nadrukkelijk is overeengekomen en de emballage in niet beschadigde staat aan AHC wordt teruggezonden.

 Artikel 11 Beëindiging van de overeenkomst

 1. AHC is gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst of enige ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de koper verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. In die gevallen is elke vordering die AHC op de koper heeft direct volledig opeisbaar.
 2. De koper is, behoudens de situatie zoals omschreven in artikel 9 (overmacht), niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 3. Door ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door AHC geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
 4. Indien AHC en de koper meerdere malen zakendoen met elkaar dienen de overeenkomsten steeds als separate overeenkomsten te worden beschouwd en komt geen duurovereenkomst tot stand die dient te worden opgezegd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien en voor zover tussen AHC en de koper wel sprake is van een duurovereenkomst, dan kan deze steeds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden (te rekenen vanaf de laatste werkdag van de maand) zonder dat er in dat geval over en weer een verplichting tot schadevergoeding ontstaat, tenzij partijen schriftelijk een andere opzeggingsregeling zijn overeengekomen. Van een duurovereenkomst kan in ieder geval geen sprake zijn indien de koper gedurende een termijn van zes maanden of langer, geen aankopen heeft gedaan AHC.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met en/of voortvloeien uit de gesloten overeenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank Den Haag, locatie Den Haag, tenzij Nederlandse dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten, ongeacht het recht van AHC om het geschil voor te leggen bij een andere volgens de Nederlandse wet, Europese verordeningen of Internationale verdragen bevoegde rechtbank.
 3. Indien de koper gevestigd is buiten de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland, zullen alle geschillen worden beslecht door het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) overeenkomstig het door het NAI vastgestelde arbitragereglement. Het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. De plaats van arbitrage zal zijn in Rotterdam bij het NAI.